Полуматурантите пред одлука, СОУ „Митко Пенџуклиски“ им нуди одлични услови за образование

Среда, 13 Мај 2020 07:41 Оливер Арсовски 0 Коментари
Печати

УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО СОУ „МИТКО ПЕНЏУКЛИСКИ” – КРАТОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Во прва година ќе се запишат 136 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за

Гимназиско образование - 68 ученици, 2 паралелки - 60 минимум поени

Хемиско-технолошка струка - 34 ученици, 1 паралелка:
- прехранбен техничар - 45 минимум поени

Угостителско - туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка:
- угостителски техничар за рурален туризам - 45 минимум поени

ПРИЈАВУВАЊА:
16 и 17 јуни 2020 година;
24 и 25 јуни 2020 година и
29 јуни 2020 година.

Напомена: Пријавувањето може да биде предмет на промена (заради ситуацијата со пандемијата предизвикана од коронавирусот), за кое би биле навремено информирани.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ:

Пријава за запишување (истата ученикот ја подигнува од училиштето и е бесплатна);
Оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
Извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето);
Дипломи (доколку имаат) од освоени ( I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од наставни предмети што се значајни за образованието/струката

alt

Сподели