gogo

A+ R A-


9-ти фестивал на етнолошки документарен филм Кратово 2020

alt

Од 02 до 04.10.2020 година во Музејот на град Кратово ќе се одржи деветтиот по ред Меѓународен фестивал на етнолошки документарен филм, во организација на Македонското етнолошко друштво.

За овогодишното издание пристигнаа над 80 филмови од целиот свет. Од нив Меѓународната селекциона комисија за официјалната програма на фестивалот одбра 27 филмови кои третираат различни теми од традиционалната култура на народи и етнички групи, или такви кои се занимаваат со лични судбини и различни општествени односи меѓу групите.

Карактеристика на Меѓународниот фестивал на етнолошкиот документарен филм во Кратово е и тоа што секоја година се канат врвни имиња кои се занимаваат со овој жанр на филм. Оваа година гостите се од Италија, Србија, Бугарија и Јапонија.

Влезот е бесплатен, а ќе се преземат сите безбедносни мерки за заштита.

ПРОГРАМА 

IX МЕЃУНАРОДEН ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОЛОШКИ ФИЛМ „КРАТОВО 2020“
2-4.10.2020 год., Кратово, Македонија

петок, 2 октомври 2020 Friday, October 2, 2020

10:00-10:30
СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ:

Поздравен говор на претставник на Македонското Етнолошко Друштво
Поздравен говор на претставник од Локалната самоуправа во Кратово
Коктел

OPENING CEREMONY:

Congratulatory speech by a representative of the Macedonian Ethnological Society
Congratulatory speech by a representative from the Local Government in Kratovo
Cocktail

10:30-11:30
Предавање на тема: „Како ги изработувам етнолошките документарни филмови“
- Слободан Наумовиќ (Србија), професор по визуелна антропологија на Одделот за етнологија и антропологија, Филозофски факултет, Универзитет во Белград.

Lecture on the topic: "How I make ethnological documentaries"
- Slobodan Naumović (Serbia), Professor of Visual Anthropology, University of Belgrade, Faculty of Philosophy, Department of Ethnology and Anthropology.

Дискусија

11:30-13:30
Проекции на етнолошки филмови Projections of ethnological films

1. НЕ ОСТАНА НИ РОГ НИ КОПИТО
Режија: Владимир Боцев, Македонија, 2020, 25 мин.
Специфичниот начин на пренесување на трупци на планината Кожуф и животот на луѓето кои ја работат оваа тешка работа е темата на овој филм. Долгогодишното опстојување на оваа професија дојде до крајот, никој веќе не се занимава со неа. Останаа само спомените.

THERE’S NEITHERHORN NOR HOOF LEFT
Director: Vladimir Bocev, Macedonia, 2020, 25 min.
The specific way of transferring logs to mountain Kozuf and the lives of the people who do this hard work is the theme of this film. The long existence of this profession has come to an end, no one deals with it anymore. Only memories remain.

2. РАШИРЕНИ КРИЛЈА
Режија: Алис Мекдовел, Ирска, 2019, 12 мин.
И покрај тоа што беа отстранети од патот во 1980-тите, сестрите Меги и Нора
сепак патуваат назад во Конемара секое лето за да ја оживеат својата врска
со земјата.

SPREAD THE WINGS
Director: Alice Mcdowell, Ireland, 2019, 12 min.
Despite being forced off the road in the 1980s, sisters Maggie and Nora still travel back to Connemara every summer to rekindle their connection with the land.

3. НААТ ВЕЛИОВ И РОМСКАТА МУЗИКА ОД БАЛКАНОТ
Режија: Микеле Гуриери, Франција, 2020, 64 мин.
Композиторот и крал на циганската труба, кралот Наат Велиов ја наследи својата круна од долгата линија на ромски музичари од Балканот, а особено од Македонија. Тој комбинира мешани култури и музички стилови како никој досега.

NAAT VELIOV AND THE ROMANY MUSIC FROM THE BALKANS
Director: Michele Gurrieri, France, 2020, 64 min.
Composer and king of the gypsy trumpet, King Naat Veliov inherited his crown from a long line of Roma musicians from the Balkans, and more particularly from Macedonia. He mixes cultures and musical styles like no one before.

4. ГУЛИ АМГУГОН: ЖЕНСКИ ЛОКАЛЕН ИСЛАМСКИ РИТУАЛ ВО УЗБЕКИСТАН
Режија: Игбол Меликошизиев, Узбекистан / Јапонија, 2019, 24 мин.
Преубавиот розов цвет на Гули Амгугон (авганистански редбуд, голема листопадна грмушка или мало дрво) во рана пролет се споредува со жената на гробот на исламскиот светец Дости Ксудо (Божји другар) во Фергана, во источен Узбекистан. Затоа, во оваа сезона секоја година Узбекистанците и Таџикистанците кои живеат во овој регион се собираат и го слават доаѓањето на пролетта.

GULI ARMUG‘ON: WOMEN’S LOCAL ISLAMIC RITUAL IN UZBEKISTAN
Director: Iqbol Meliqo‘ziev, Uzbekistan / Japan, 2019, 24 min.
The beautiful pink blossom of Guli Armug‘on (Afghan redbud) in early spring is compared to a woman at the grave of an Islamic saint Do‘sti Xudo (God’s Friend) in the village of Ferghana region, eastern Uzbekistan. Therefore, in this season each year the Uzbek and Tajik women living in this region gather and celebrate the arrival of spring.

Дискусија Discussion

13:30-15:45
Проекции на етнолошки филмови Projections of ethnological films

5. ЗИМСКИ ТВЕРК
Режиja: Дмитриј Булба, Русија, 2020, 40 мин.
Нигеријката Благослов дојде во Москва за време на Светското првенство во фудбал 2018 година. Но, наместо работата што и беше ветена, таа работеше како проститутка. Откако беше ослободена, таа живее со шест пријателки во еднособен стан и сака да остане во Русија.

WINTER TWERK
Director: Dmitry Bulba, Russia, 2020, 40 min.
The Nigerian Blessing came to Moscow at the time of the 2018 FIFA World Cup. But instead of the work she was promised she worked as a prostitute. After being freed, she has been living with six friends in a one-room apartment and wants to remain in Russia.

6. ЗИКР - ДЕРВИШКИОТ ОБРЕД ВО СКОПЈЕ
Режија: Виктор Трајановски, Македонија, 2019, 33 мин.
Во овој филм е прикажан верскиот обред зикр во Скопје, кој го изведуваат припадници на неколку дервишки редови, како што се: кадири, рифаи, сади и халвети-карабаши кои припаѓаат на езотеричната страна на исламот, т.н. суфизам.

ZIKR - THE DERVISH RITE IN SKOPJE
Director: Viktor Trajanovski, Macedonia, 2019, 33 min.
This film presents the religious ritual, zikr, in Skopje, that is performed by members of a number of dervish orders, such as: qadiri, rifai, sadiyye and khalwati-karabashi, that belong to the esoteric side of Islam, i.e. to the sufi order.

7. ШЕФОТ
Режија: Мехди Баламиса, Мароко, 2019, 11 мин.
Во зори, додека соседството сè уште спие, неколку луѓе тивко влегуваат во мистериозно, зафатено осветлено место. Внатре, еден човек готви тесто за леб подготвено од неговиот син.

THE BOSS
Director: Mehdi Balamissa, Morocco, 2019, 11 min.
At dawn, while the neighborhood is still asleep, a few people are quietly entering a mysterious, busy lighted place. Inside, a man is cooking the bread dough prepared by his son.

8. ЛЕНИН НЕ Е ВЕЌЕ ПОТРЕБЕН
Режија: Егнес Ерис и Марија Такач ,Унгарија / Украина, 2019. 40 мин.
Кобилетска Полјана е село населено со Украинци и Унгарци, сместено во Транскарпатија, Украина. Се развило околу железарницата основана во 1774 година. До 1991 година, фабриката обезбедувала заработувачка за мултиетничкото население. По распадот на СССР, фабриката била затворена, а жителите на селото почнале да бараат работа надвор од Украина.

LENIN WAS NOT NEEDED ANYMORE
Director: Ágnes Erőss, Mária Takács, Hungary / Ukraine, 2019, 40 min.
The film takes us to a village inhabited by Ukrainians and Hungarians, situated in Transcarpathia, Ukraine. Kobyletska Polyana had developed around an ironwork factory established in 1774. Until 1991 the factory provided employment a predictable life-plan to the multiethnic population. After the collapse of the USSR, the factory was shut down. Residents seek employment outside of Ukraine.

Дискусија Discussion

Ручек 16:00-17:00 Lunch

17:00-20:00
Проекции на етнолошки филмови Projections of ethnological films

9. БОГ, ДАЈ МИ СВЕТЛИНА ...
Режисер: Красимима Донева, Бугарија, 2005, 25 мин.
Филм за Рачо, слепиот столар од Варна.

GOD, GIVE ME LIGHT...
Director: Krasimima Doneva, Bulgaria, 2005, 25 min.
A film about Racho, the blind carpenter from Varna.

10. ГЛАСОВИ ОД ОСТРОВИТЕ
Режија: Паоло Винати, Италија / Хрватска, 2019, 40 мин.
Во Хрватска, на островите Црес и Лошињ, има луѓе способни да ја толкуваат старата традиционална песна. Ова се должи и на „резервните области“ наменети за одржување и промоција на традиционална музика и танц и на повозрасните луѓе кои, во младоста ги стекнале овие музички вештини, ги практикувале цел живот.

VOICES FROM THE ISLANDS
Director: Paolo Vinati, Italy / Croatia, 2019, 40 min.
In Croatia, on the islands of Cres and Lošinj, there are people capable of interpreting the old traditional song. This is due both to "reserve areas" intended for the maintenance and promotion of traditional music and dance (folk groups of Nerezine and Orlec), and to elderly people who, having acquired these musical skills in their youth, practiced them for lifetime.

11. МЛАБРИ ВО ШУМАТА
Режија: Ју Канеко, Јапонија, 2019, 85 мин.
Млабри е едно од најмалите етнички малцинства на планетава кои живееле во планинските шуми на северен Тајланд и западен Лаос. Во 1930-тите, Уго Берназик, австриски етнололог, стапил во контакт со Млабрите и напишал за неговите истражувачки патувања во својата книга „Духот на жолтите лисја“, а постоењето на Млабри стана познато во Европа. Ова е документарен филм за животот на Млабри со Ито Јума.

MLABRI IN THE WOODS
Director: Yu Kaneko, Japan, 2019, 85 min.
The Mlabri is one of the smallest ethnic minorities on the planet who have lived in the mountainous forests of northern Thailand and western Laos. In the 1930s, Hugo Bernatzik, the Austrian ethnologist, came into contact with the Mlabri and wrote about his research trips in his book, The Spirit of the Yellow Leaves, and the Mlabri's existence became known in Europe. This is a documentary film about Mlabri’s life with Ito Yuma.

Дискусија Discussion

сабота, 3 октомври 2020 Saturday, October 3, 2020

9:30-13:00
Проекции на етнолошки филмови Projections of ethnological films

12. АКО СИТЕ НАС НЕ НЕМА
Режија: Љиљана Шишмановиќ и Давор Бориќ, Хрватска, 2019, 57 мин.
Филмот ја раскажува приказната за виталноста на островите кои со децении „умираат“, но постојано живеат во исто време се менуваат и остануваат конзервирани.

IF WE WERE ALL GONE
Director: Ljiljana Šišmanović & Davor Borić, Croatia, 2019, 57 min.
The film tells the story of the vitality of islands that have been "dying" for decades, but are continuously living at the same time changing and remaining conserved.

13. СОНИБОЈ ОД СТУБИЧКА СЛАТИНА
Директор: Алексеј Павловски, Хрватска, 2019, 30 мин.
Во Стубичка Слатина кај Орославје во регионот на Хрватско Загорје, Хрватска, живее Крешо Оремуш, металопреработувач. Тој е исто така и нешто друго - страствен блузер и извонреден свирач на хармоника.

SONNYBOY OF STUBIČKA SLATINA
Director: Aleksej Pavlovsky, Croatia, 2019, 30 min.
In Stubička Slatina near Oroslavje in the region of Hrvatsko Zagorje, Croatia, lives Krešo Oremuš, a metalworker by trade. He is also something else – a passionate blues man and an accomplished harmonica player.

14. ГАЛИЧКА СВАДБА
Режија: Пјотр Пијаста, Полска, 2019, 8 мин.
Петдневниот свадбен обред многу типичен за селото Галичник во Македонија, преживеал само во форма на годишен фестивал. Тој повеќе не се одржува заради миграциските процеси, туку ги исклучува луѓето и е поврзан со местото.

GALICHNIK WEDDING
Director: Piotr Piasta, Poland, 2019, 8 min.
A five-day-ritual of marriage very typical to Galichnik village in Macedonia only survived in the form of an annual Galichnik Wedding Festival and it is no longer cultivated dueto migration processes. The ritual disconnects from people and is connected to the place.

15. ОГНИЛО
Режија: Владимир Перовиќ, Црна Гора, 2020, 22 мин.
Античката алатка на човештвото за запалување на огнот, буквално: произведувач на искри, сè уште се користи во некои оддалечени планински делови на Црна Гора.

SPARKS
Director: Vladimir Perović, Montenegro, 2020, 22 min.
Mankind’s ancient tool for igniting the fire, ognjilo, literally: spark-maker, is still being used now and then in some remote mountainous parts of Montenegro.

16. МЕКА ДУША ЗА ТВРДО ЖЕЛЕЗО
Режиja: Валентина Илиевска и Надица Петковиќ, Македонија, 2019, 15 мин.
Во овој филм се гледа ковачот како работи занает. Во денешно време занаетот изумира.

SOFT SOUL FOR HARD IRON
Director: Valentina Ilievska & Nadica Petkovikj, Macedonia, 2019, 15 min.
In this movie is seen the blacksmith working craft process. At this time the craft is dying.

17. ЛАМАЛЕРА
Режиja: Карстен Тади, Данска, 2019, 54 мин.
Ламалера, сместена во Источна Индонезија, е позната по традиционалниот лов на китови. Оваа античка ловна техника, пренесена од генерација на генерација, е главната егзистенција на селото. Сепак, времињата полека се менуваат бидејќи младите го напуштаат селото.

LAMALERA
Director: Karsten Tadie, Danmark, 2019, 54 min.
Lamalera, situated in Eastern Indonesia, is notoriously known for its traditional whale-hunting. This ancient hunting technique, passed down from generation to generation, is the main livelihood of the village. However, times are slowly changing as the youth are leaving the village.

Дискусија Discussion

13:00-16:00
Проекции на етнолошки филмови Projections of ethnological films

18. ОДГЛЕДУВАЧИ НА ИРВАСИ
Режија: Иван Головнев, Русија, 2019, 52 мин.
Филмот е заснован на архивските записи на лидерот на тимот на советските одгледувачи на ирваси, како и на видео-дневникот на модерен пустиник, во кој се опишани културните традиции и иновациите на Евените од Камчатка - етничко малцинство кои живеат на Далечниот Исток на Русија.

REINDEER RIDER
Director: Ivan Golovnev, Russia, 2019, 52 min.
The film is based on the archive records of the Soviet time reindeer herders' team leader and the video-diary of a modern herder describing the cultural traditions and innovations of the Kamchatka Evens – an ethnic minority people living in the Far East of Russia.

19. АВАТАРА
Режија: Надав Харел, Израел, 2019, 25 мин.
Сместена во културната зона на хинду хималајата, Аватара (од санскрит, „потекло“) е набљудувачки документарец што ја истражува живата религија на обожавање на божицата (шактизам) во скриените долови на ридовите.

AVATARA
Director: Nadav Harel, Izrael, 2019, 25 min.
Set in the cultural frontier zone of the Hindu Himalaya, AVATARA (from Sanskrit, "descent") is an observational documentary that explores the lived religion of goddess worship (shaktism) in the inner recesses of the hills.

20. ЗЕМЈАТА НА ЉУБОВТА
Режија: Ливо Ниглас, Естонија, 2016, 78 мин.
„Земјата на љубовта“ е документарен филм за ирвасите, нафтата, политиката и поезијата. Тој раскажува приказна за Јури Вела, шумски Ненец, одгледувач на ирваси и поет кој живее во тајгата на западен Сибир.Тој се обидува да докаже дека едно лице може да застане против големата моќ што ја уништува околината на домородниот народ.

THE LAND OF LOVE
Director: Liivo Niglas, Estonia, 2016, 78 min.
“The Land of Love” is a documentary film about reindeer, oil, politics and poetry. It tells a story about Yuri Vella, a Forest Nenets reindeer herder and poet who lives in the taiga of Western Siberia, and who tries to prove that one person can stand against the great power that is destroying the environment of the native people.

Дискусија Discussion

Ручек 16:00-17:00 Lunch

17:00-20:00
Проекции на етнолошки филмови Projections of ethnological films

21. БРКАЊЕ НА СЕНКИТЕ
Директор: Роџер Каналс, Велика Британија / Шпанија, 2019, 70 мин.
„Бркање на сенките“ нуди интимен портрет на тековната практика на пророчко движење во Гвинеја-Бисао, наречено Кијангјанг („Сенките“). Членовите на движењето, кои припаѓаат на етничката група Баланта, комуницираат со нивните предци, кои пренесуваат пораки од возвишениот Бог, преку пророчко пишување, глосолалија, ритуали на гатање и духовно поседување.

CHASING SHADOWS
Director: Roger Canals, United Kingdom / Spain, 2019, 70 min.
“Chasing Shadows” offers an intimate portrait of the current practice of a prophetic movement in Guinea-Bissau called Kyangyang (the “Shadows”). The members of the movement, belonging to the Balanta ethnic group, communicate with their ancestors, who transmit messaged from the high God, through prophetic writing, glossolalia, divination rituals, and spirit possession.

22. ВЕТЕР И ЗБОРОВИ
Директор: Роџер Каналс, Шпанија, 2019, 11 мин.
„Ветер и зборови“ е рефлективен и експериментален краток филм кој го надополнува етнографскиот документарен филм „Ги бркаат сенките“ со преземање слики од него и со вметнување необјавен материјал.

WIND AND WORDS
Director: Roger Canals, Spain, 2019, 11min.
“Wind and words” is a reflective and experimental short film which complements the ethnographic documentary film “Chasing Shadows” by retaking images of it and by incorporating unpublished material.

23. ПРИКАЗНАТА ЗА ТАНТРА
Режија: Вилијам Полтикович, Чешка, 2020, 92 мин.
Тантра е мистериозен, провоцирачки, тешко разбирлив, контроверзн, и пофален и обесчестен, но првенствено е уникатн, импресивн, отворен и ефикасен начин да се запознаеме себеси и личните граници.

THE STORY OF TANTRA
Director: Viliam Poltikovič, Czech Republic, 2020, 92 min.
Tantra is mysterious, provoking, hard to grasp, controversial, both praised and dishonoured, but primarily unique, impressive, open-minded and effective way to get to know ourselves and our personal limits.

Дискусија Discussion

недела, 4 октомври 2020 Sunday, October 4, 2020

09:30-13:00
Проекции на етнолошки филмови Projections of ethnological films

24. ТЕМНО НА ТЕМНО
Режиja: Ло Тиволе, Франција, 2017, 72 мин.
Се запознавме на универзитетот, секој од нас во својата осаменост. Се сретнавме повторно неколку години подоцна на клупа на градски плоштад.

DARK ON DARK
Director: Lo Thivolle, France, 2017, 72 min.
We met at the university, each of us in its own loneliness. We met again years after on a town square bench.

25. СИЛЕНСИО ‒ ГЛАСОВИ ОД ЛИСАБОН
Режија: Јудит Калмар, Унгарија и Селин Косте Карлајл, Португалија, 2020, 86 мин.
Следејќи ги стапките на Селин - локален странец кој живее во Португалија 20 години, претставени ни се Ивоне Диас и Марта Миранда, двајца уметници од различни генерации кои се борат за опстанок на својата уметност и нивната заедница. Нивниот заеднички јазик е Фадо, традиционален стил на музика.

SILÊNCIO ‒ VOICES OF LISBON
Director: Judit Kalmár, Hungary and Céline Coste Carlisle, Portugal, 2020, 86 min.
Following the footsteps of Céline - a local foreigner who has lived in Portugal for 20 years - we are introduced to Ivone Días and Marta Miranda, two artist from different generations who fight for the survival of their art and their community. Their common language is Fado, a traditional style of music.

26. ДВЕСТОТИНИ ГОДИНИ ОСАМЕНОСТ
Режиja: Саши Сиврамкришна, Шашанка Адига и Махадев Наик, Индија, 2020, 33 мин.
Френсис Буканан во 1800 година го посетил Мисор за да го прегледа регионот богат со природни ресурси и социјално сложен, но уништен од честите војни. Тој ги запишал своите откритија во три тома. Повеќе од двесте години подоцна, ние со камера го посетивме Медигеси.

TWO HUNDRED YEARS OF SOLITUDE
Director: Sashi Sivramkrishna, Shashanka Adiga & Mahadev Naik, India, 2020, 33 min.
Francis Buchanan in 1800 visited Mysore to survey a region rich for its natural resources and socially complex, but devasted by frequent wars. He recorded his findings in three volumes. More than two hundred years later, we visited Medighesi, with a camera.

27. ФОЛК ФУЗИЈА
Режија: Џорџ Сопвит и Емили Гувер, Индија, 2019, 15 мин.
Фолк фузија ја следи локалната рок-ѕвезда Гаро, Мераки и неговите односи со двајца племенски старешини од Гаро Хилс, североисточна Индија.

FOLK FUSION
Director: George Sopwith & Emily Gower, India, 2019, 15 min.
Folk Fusion follows a local Garo rock star, Meraki, and his relationship with two tribal elders from the Garo Hills, North-east India.

Дискусија Discussion

13:00-15:00
Организирано разгледување на знаменитостите на Кратово и заминување на учесниците

Organized viewing of the sights of Kratovo and departure of the participants

Додади коментар


Кодот на сликата Освежи

© 2015 - Аберџија. Сите права се задржани.  Порталот е хостиран и спонзориран од Surfree. Креиран од Мартин Марковски.